Translate

viernes, 17 de junio de 2011

Jaume Sisa - El congrés dels solitarisEs el congreso de los solitarios, no viene quien quiere, hay que estudiar
per oblidar l´abecedari del desconsol i no plorar. para olvidar el abecedario del desconsuelo y no llorar.

Tot esperant la fi del món, un pessimista i un nen gran, Esperando el fin del mundo, un pesimista y un niño grande,
el que camina a quatre mans i admiradores de James Bond. el que anda a cuatro manos y admiradoras de James Bond.
El vigilant de la presó, els de la penya l´Ansietat, El vigilante de la prisión, los de la peña la Ansiedad,
la dama de l´abocador, els deprimits i enamorats. la dama del vertedero, los deprimidos y enamorados.

És el congrés dels solitaris... Es el congreso de los solitarios ...

Insatisfets que ho tenen tot i els que no tenen ni camisa, Insatisfechos que lo tienen todo y los que no tienen ni camisa,
aquells que no van mai a missa i els que pateixen de singlot. aquellos que no van nunca a misa y los que sufren de hipo.
La vídua del Baró Rampant, la veu de la senyora Francis, La viuda del Barón Rampante, la voz de la señora Francis,
un latin lover un pèl ranci i una lectora de Cioran. un latin lover algo rancio y una lectora de Cioran.

És el congrés dels solitaris... Es el congreso de los solitarios ...

Tothom hi busca l´esperança, les animetes fan xiu-xiu. Todo el mundo busca la esperanza, las mariposas hacen susurro.
Per compartir aquesta dansa el que està mort vol estar viu. Para compartir esta danza lo que está muerto quiere estar vivo.

Vine al congrés dels solitaris, vine tot sol o acompanyat, Ven al congreso de los solitarios, ven solo o acompañado,
i oblidarem l´abercedari del desconsol sense plorar. y olvidaremos el abercedari del desconsuelo sin llorar.

No hay comentarios :